Treårig postdok-stipend på prosjektet "Literary Citizens of the World"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Treårig postdok-stipend på prosjektet "Literary Citizens of the World"

hildeboe
Administrator
Fra en beslektet sfære. Spre gjerne videre om du kjenner noen som kan være interessert!

Nasjonalbiblioteket i Oslo har utlyst et treårig postdok-stipend på prosjektet "Literary Citizens of the World", norsk (og skandinavisk) bokhistorie før 1850. Den opprinnelige søknadsfristen er blitt utsatt til 29. mars. Stipendet er knyttet til barns lesning og til innførsel av utenlandsk "barnelitteratur" til Norge. Mulige interessenter fortjener å bli informert om dette! Nærmere opplysninger gis i utlysningen, her: http://uio.easycruit.com/vacancy/1770659/62046?iso=gb
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/