Transkripsjonsoppdrag

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Transkripsjonsoppdrag

Ellen Nessheim Wiger
Nasjonalbiblioteket (Oslo) søker en person til et korttidsoppdrag.
Arbeidsoppgave: transkripsjon av gotisk håndskrift.

For mer informasjon, kontakt:
Hege Stensrud Høsøien 92855122/23276168/hege.hosoien@nb.no
eller
Ellen Nessheim Wiger 23276058/ellen.wiger@nb.no