Ph.d-stilling i København

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ph.d-stilling i København

hildeboe
Administrator
Via bokhistorie-bloggen (http://nffb.wordpress.com/opslagstavlen/):

ABM ( Arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi, Institutionen för Kulturvetenskaper) kommer att utlysa en doktorandtjänst i biblioteks- och informationsvetenskap 1 februari 2013, med sista ansökningsdatum 4 veckor senare. Alla intresserade uppmuntras att kontakta Olof Sundin (olof.sundin@kultur.lu.se). Vår forskarutbildning är livaktig, med många kontakter nationellt och internationellt samt med gott samarbete med andra ämnen vid institutionen.
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/