Påminnelse: CFP til NNEs konferanse i Finland den 6.–8. oktober 2017: "Utgåvor i användning"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Påminnelse: CFP til NNEs konferanse i Finland den 6.–8. oktober 2017: "Utgåvor i användning"

hildeboe
Administrator
NNE:s konferens i Finland den 6–8 oktober 2017 har temat Utgåvor i användning. Tiden för abstracts går ut den 30 september.
 
Nästa konferens i NNE:s regi äger rum i Finland den 6–8 oktober 2017. Tema för konferensen är
UTGÅVOR I ANVÄNDNING
Med detta tema vill vi fästa uppmärksamheten på utgåvornas fortsatta liv: i forskning och undervisning, som pedagogiska resurser, som grund för översättningar, kommersiella upplagor och antologier. Genererar utgåvor (fortfarande) forskning – eller dödar de den? Använder andra forskare utgåvorna, inklusive de textkritiska apparaterna? I vilken mån bör utgåvor primärt ägnas författarskap som forskningen intresserar sig för, och i vilken utsträckning är utgåvor forskningsinsatser i egen rätt?Ändrar tillgången till stora textarkiv forskningens behov av editioner eller intresset för dem? Traditionella utgåvor återuppstår i form av e-böcker eller ocr:ade faksimil.  Ser vi nya former för användning och nya användare när utgåvorna är digitala?  Är innehållet i dem tillgängligt för nya användargrupper? Utgåvor blir själva föremål för forskning och analys. Hur ser vi på traditionsöverföringen i textkritiken?
Bidragen får gärna fokusera på
· Utgåvor som samtidshistoriska dokument – barn av sin tid?
· Hur använder forskare utgåvorna?
· Utgåvor i pedagogiskt bruk
· Utgåvor av samma författarskap – traditionsbrott eller eko?
Ett abstract om 300–400 ord (+ ev. bibliografiska referenser), på danska, norska eller svenska, sänds till Pia Forssell, e-post: pia.forssell@sls.fi senast den 30 sept. 2016.
NNE:s planläggningsgrupp granskar de inkomna förslagen och ger besked om bidraget är accepterat senast den 17 oktober 2016.
 
Pia Forssell
Huvudredaktör
Zacharias Topelius Skrifter
 
Svenska litteratursällskapet i Finland
PB 158
FI-00171 Helsingfors
besöksadress: Snellmansgatan 13 A, en trappa upp
 
e-post: Pia.Forssell@sls.fi
tfn: +358 9 61 87 72 12
www.sls.fi
www.topelius.fi
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/