NNE-godkjent e-utgave? Var: Mark Twain

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

NNE-godkjent e-utgave? Var: Mark Twain

Espen S. Ore
On 11.04.2011 10:57, hildeboe [via NNE-medlemmer] wrote:

> Ja, dette er det enkelt å være enig i :-)
>
> Kunne man som en start adoptere Menotas kriterier, eller er det noe i
> dem som ikke passer generelt?
>
> I et arkiv som Menota syns jeg lav terskel er en god strategi. Vi har
> gjort noe tilsvarende i bokselskap.no <http://bokselskap.no>, hvor
> bokselskap-utgivelser er ikke-ederte grunntekster hvor
> utgave-opplysninger osv. er kjent, mens NSL-utgivelser er vitenskapelige
> utgaver som følger de krav NSL stiller. Andre utgivere kan publisere
> sine tekster under sitt navn og står da selv ansvarlig for innhold og
> standard. NSL ønsker seriøse utgivere med kvalitetssikrede tekster, så
> utgiverne er likevel ikke hvem som helst og det er ikke hva som helst
> som blir lagt ut.
>
> Når det gjelder "frittstående" og/eller enkeltstående prosjekter så
> stiller det seg annerledes, og jeg skjønner at det er da du tenker deg
> at NNE kunne bidratt med kriterier og nivåer eller kategorier?

Ja. Jeg tenker at blant NNEs medlemmer befinner svært mange avd e som
arbeider med digitale utgaver/arkiver i Norden seg. Og et enkelt sett
med minmumsregler som et prosjekt kan sjekkes mot, kunne være noe som
burde være med i for eksempel søknader til prosjektstøtte etc. Her kunne
man også legge til noe om formater og koding - med det mener jeg *ikke*
at alle tekster skal være TEI-kodet, men for eksempel at det skal
dokumenteres hvis man avviker fra Unicode, at koding skal være
dokumentert og følge standarder på en slik måte at det skulle være mulig
å produsere for eksempel TEI-tekst (eller ihvertfall XML) der det er
meningsfullt. Med dette mener jeg i grunnen en definisjon vid nok til at
for eksempel MECS-kodete data fra det opprinnelige Wittgensteinartkivet
ville falt innenfor definisjonen fordi kodingen er dokumentert og fordi
man kan generere en slags TEI-tekst derfra selv om man må gjøre valg
siden MECS-WAB for eksempel brukte overlappende koding.

Men de viktigste kravene er å dokumentere innholdet: hvor kommer det
fra, hvordan er det kodet.

Så kommer en helt annen kategori krav som jeg ikke tenkte på i denne
sammenheng, men som har med nivåer av vitenskapelig/ikke-vitenskapelig
utgave, tekst-kritisk. ikke-tekstkritisk osv. Det er en helt annen
diskusjon. Strengt tatt mener jeg at en faksimileutgave kan dokumenteres
slik at den faller innefor et eller annet nivå i det jeg tenker på.

Espen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: NNE-godkjent e-utgave? Var: Mark Twain

oddeinar
Hallo!

Eg er på reisefot og rekk berre å svare ganske kort på denne diskusjonen (og er ikkje sikker på om den går til rette personar heller).

Men altså: Då vi oppretta Menota, innsåg vi at det var urealistisk å definere ein utgåvetype som ville passe for alle. Rett nok er det seriar som har hatt ein nokså klar profil i så måte, t.d. den norske serien "Norrøne tekster" (no utgjeve ved Riksarkivet). Her er utgåvene det vi kallar diplomatariske. Språkhistorikarar likar slike utgåver, men andre ønskjer seg utgåver som følgjer handskriftet endå tettare - eller mindre tett, med ein normalisert ortografi.

Vi kunne sjølvsagt ha valt eit bestemt nivå og akseptert at mange utgåver ville ha falle utanfor. I staden valde vi å definere tre såkalla fokale nivå: faksimilært, diplomatarisk og normalisert. At desse nivåa er fokale vil seie at ikkje alle utgåver på kvart nivå følgjer nøyaktig dei same reglane. Det ville krevje ein redaksjonell innsats som vi rett og slett ikkje har kapasitet til. I staden har vi satsa på at utgjevarene sjølve orienterer seg etter desse nivåa og plasserer sin utgåvetekst i forhold til dei.

Vår XML-koding i Menota tillet for resten at ein kan kode same tekst på fleire nivå samtidig. Det er altså tale om parallelle tekststrengar.

Så mykje om utgåveteksten. Vi må også vite litt om kvar tekst, og til det bruk har vi definert ein minimal header i kap. 10 i The Menota Handbook. Dette kan ein tenkje på som ein utvida kataloginnførsel. Her er det naturleg nok freistande å be bidragsytarane ta med "alt" om handskriftet. Men då er det ingen som orkar å fylle ut header! Svaret er truleg å definere eit minimumsnivå som sikrar at vi har nok opplysningare om teksten.

Vel, dette var ein nokså springande kommentar i farten!

MVH Odd Einar


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: NNE-godkjent e-utgave? Var: Mark Twain

hildeboe
Administrator
In reply to this post by Espen S. Ore
Takk til Odd Einar for kjapp innføring i kategoriene i Menota! Jeg ser at de ikke er universelle, men tilpassa norrøne utgaver, og det er jo ikke så rart siden de er ment for Menota :-)

Når det gjelder det du skriver, Espen, er jeg fortsatt helt med på at dette er en interessant ide, og at det ville være nyttig om prosjekter forholdt seg til et felles sett retningslinjer når det gjelder dette. Imidlertid er jeg usikker på om NNE er det rette forumet å forankre dem i. For selv om det skulle være slik som du sier, at det er representanter fra de fleste utgivelsesmiljøene i Norden i NNE, så er jo det i bunn og grunn et edisjonsfilologisk nettverk som hverken er forankret i bok eller digitalt medium, og ikke et nettverk for digitale vitenskapelige tekstsamlingsnettsteder generelt, og umiddelbart ville jeg da tenke at det var edisjonsfilologiske prinsipper NNE skulle si noe om. På den annen side er jo de kriteriene du tenker deg grunnleggende viktige for ethvert edisjonfilologisk prosjekt som tar sikte på en digital utgave, da må man definere og redegjøre for tekstgrunnlag, tegnsett, kodespråk osv., så sånn sett passer det vel likevel inn i NNE. Hva mener dere andre NNEere om dette?

Dette er kanskje også egentlig en sak som knytter an til profesjonaliseringa av edisjonsfilologisk virksomhet og som man jo i NNE ønsker å bidra til, jf. det skrivet som Odd Einar et.al. laget, se http://www.nnedit.org/vittxt.pdf. Ikke at slike retningslinjer skal med der, men mer at det også her er snakk om både å formalisere for oss selv og gjøre klart for andre hva vår virksomhet er, konkret her hva slags kriterier nettstedet er bygget på -- nå tenker jeg bare høyt, så si meg gjerne imot.

Det slår meg at en sak det også bør med noe om i slike retningslinjer, i tillegg til tekstgrunnlag, tegnsett og kodespråk, er hvordan man dokumenterer oppdateringer, endringer, rettelser som er gjort i tekstene etter at de er publisert (hvis man oppdaterer). Muligheten for å gjøre rettelser er jo som vi ofte sier en av de store fordelene med det digitale mediet, men man trenger jo et system for å gjøre det, og det bør det dermed også redegjøres for i slike retningslinjer, mener jeg.

Hilde

Den 11. april 2011 13:35 skrev espen [via NNE-medlemmer] <[hidden email]> følgende:
On 11.04.2011 10:57, hildeboe [via NNE-medlemmer] wrote:

> Ja, dette er det enkelt å være enig i :-)
>
> Kunne man som en start adoptere Menotas kriterier, eller er det noe i
> dem som ikke passer generelt?
>
> I et arkiv som Menota syns jeg lav terskel er en god strategi. Vi har
> gjort noe tilsvarende i bokselskap.no <http://bokselskap.no>, hvor
> bokselskap-utgivelser er ikke-ederte grunntekster hvor
> utgave-opplysninger osv. er kjent, mens NSL-utgivelser er vitenskapelige
> utgaver som følger de krav NSL stiller. Andre utgivere kan publisere
> sine tekster under sitt navn og står da selv ansvarlig for innhold og
> standard. NSL ønsker seriøse utgivere med kvalitetssikrede tekster, så
> utgiverne er likevel ikke hvem som helst og det er ikke hva som helst
> som blir lagt ut.
>
> Når det gjelder "frittstående" og/eller enkeltstående prosjekter så
> stiller det seg annerledes, og jeg skjønner at det er da du tenker deg
> at NNE kunne bidratt med kriterier og nivåer eller kategorier?
Ja. Jeg tenker at blant NNEs medlemmer befinner svært mange avd e som
arbeider med digitale utgaver/arkiver i Norden seg. Og et enkelt sett
med minmumsregler som et prosjekt kan sjekkes mot, kunne være noe som
burde være med i for eksempel søknader til prosjektstøtte etc. Her kunne
man også legge til noe om formater og koding - med det mener jeg *ikke*
at alle tekster skal være TEI-kodet, men for eksempel at det skal
dokumenteres hvis man avviker fra Unicode, at koding skal være
dokumentert og følge standarder på en slik måte at det skulle være mulig
å produsere for eksempel TEI-tekst (eller ihvertfall XML) der det er
meningsfullt. Med dette mener jeg i grunnen en definisjon vid nok til at
for eksempel MECS-kodete data fra det opprinnelige Wittgensteinartkivet
ville falt innenfor definisjonen fordi kodingen er dokumentert og fordi
man kan generere en slags TEI-tekst derfra selv om man må gjøre valg
siden MECS-WAB for eksempel brukte overlappende koding.

Men de viktigste kravene er å dokumentere innholdet: hvor kommer det
fra, hvordan er det kodet.

Så kommer en helt annen kategori krav som jeg ikke tenkte på i denne
sammenheng, men som har med nivåer av vitenskapelig/ikke-vitenskapelig
utgave, tekst-kritisk. ikke-tekstkritisk osv. Det er en helt annen
diskusjon. Strengt tatt mener jeg at en faksimileutgave kan dokumenteres
slik at den faller innefor et eller annet nivå i det jeg tenker på.

EspenIf you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/NNE-godkjent-e-utgave-Var-Mark-Twain-tp2806176p2806176.html
To start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.

hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: NNE-godkjent e-utgave? Var: Mark Twain

Espen S. Ore
In reply to this post by Espen S. Ore
Hilde,

ja: jeg er enig når jeg tenker meg om. Dette er nok ikke noe for NNE med
mindre NNE skulle ønske å gå inn i en veilederrolle overfor
finansieringsinstitusjoner etc. Men jeg klarer ikke helt å la det ligge.
Er dette noe NSL kan se på, kanskje lage en anbefaling også for utgaver
utover deres egne?

Espen

On 13.04.2011 09:58, hildeboe [via NNE-medlemmer] wrote:

> Takk til Odd Einar for kjapp innføring i kategoriene i Menota! Jeg ser
> at de ikke er universelle, men tilpassa norrøne utgaver, og det er jo
> ikke så rart siden de er ment for Menota :-)
>
> Når det gjelder det du skriver, Espen, er jeg fortsatt helt med på at
> dette er en interessant ide, og at det ville være nyttig om prosjekter
> forholdt seg til et felles sett retningslinjer når det gjelder dette.
> Imidlertid er jeg usikker på om NNE er det rette forumet å forankre dem
> i. For selv om det skulle være slik som du sier, at det er
> representanter fra de fleste utgivelsesmiljøene i Norden i NNE, så er jo
> det i bunn og grunn et edisjonsfilologisk nettverk som hverken er
> forankret i bok eller digitalt medium, og ikke et nettverk for *digitale
> *vitenskapelige tekstsamlingsnettsteder generelt, og umiddelbart ville
> jeg da tenke at det var edisjonsfilologiske prinsipper NNE skulle si noe
> om. På den annen side er jo de kriteriene du tenker deg grunnleggende
> viktige for ethvert edisjonfilologisk prosjekt som tar sikte på en
> digital utgave, da må man definere og redegjøre for tekstgrunnlag,
> tegnsett, kodespråk osv., så sånn sett passer det vel likevel inn i NNE.
> Hva mener dere andre NNEere om dette?
>
> Dette er kanskje også egentlig en sak som knytter an til
> profesjonaliseringa av edisjonsfilologisk virksomhet og som man jo i NNE
> ønsker å bidra til, jf. det skrivet som Odd Einar et.al <http://et.al>.
> laget, se http://www.nnedit.org/vittxt.pdf. Ikke at slike retningslinjer
> skal med der, men mer at det også her er snakk om både å formalisere for
> oss selv og gjøre klart for andre hva vår virksomhet er, konkret her hva
> slags kriterier nettstedet er bygget på -- nå tenker jeg bare høyt, så
> si meg gjerne imot.
>
> Det slår meg at en sak det også bør med noe om i slike retningslinjer, i
> tillegg til tekstgrunnlag, tegnsett og kodespråk, er hvordan man
> dokumenterer oppdateringer, endringer, rettelser som er gjort i tekstene
> etter at de er publisert (hvis man oppdaterer). Muligheten for å gjøre
> rettelser er jo som vi ofte sier en av de store fordelene med det
> digitale mediet, men man trenger jo et system for å gjøre det, og det
> bør det dermed også redegjøres for i slike retningslinjer, mener jeg.
>
> Hilde
>
> Den 11. april 2011 13:35 skrev espen [via NNE-medlemmer] <[hidden email]
> </user/SendEmail.jtp?type=node&node=2815169&i=0&by-user=t>> følgende:
>
>     On 11.04.2011 10:57, hildeboe [via NNE-medlemmer] wrote:
>
>      > Ja, dette er det enkelt å være enig i :-)
>      >
>      > Kunne man som en start adoptere Menotas kriterier, eller er det
>     noe i
>      > dem som ikke passer generelt?
>      >
>      > I et arkiv som Menota syns jeg lav terskel er en god strategi. Vi
>     har
>      > gjort noe tilsvarende i bokselskap.no <http://bokselskap.no>
>     <http://bokselskap.no> <http://bokselskap.no%3E>, hvor
>      > bokselskap-utgivelser er ikke-ederte grunntekster hvor
>      > utgave-opplysninger osv. er kjent, mens NSL-utgivelser er
>     vitenskapelige
>      > utgaver som følger de krav NSL stiller. Andre utgivere kan publisere
>      > sine tekster under sitt navn og står da selv ansvarlig for
>     innhold og
>      > standard. NSL ønsker seriøse utgivere med kvalitetssikrede
>     tekster, så
>      > utgiverne er likevel ikke hvem som helst og det er ikke hva som
>     helst
>      > som blir lagt ut.
>      >
>      > Når det gjelder "frittstående" og/eller enkeltstående prosjekter så
>      > stiller det seg annerledes, og jeg skjønner at det er da du
>     tenker deg
>      > at NNE kunne bidratt med kriterier og nivåer eller kategorier?
>     Ja. Jeg tenker at blant NNEs medlemmer befinner svært mange avd e som
>     arbeider med digitale utgaver/arkiver i Norden seg. Og et enkelt sett
>     med minmumsregler som et prosjekt kan sjekkes mot, kunne være noe som
>     burde være med i for eksempel søknader til prosjektstøtte etc. Her
>     kunne
>     man også legge til noe om formater og koding - med det mener jeg *ikke*
>     at alle tekster skal være TEI-kodet, men for eksempel at det skal
>     dokumenteres hvis man avviker fra Unicode, at koding skal være
>     dokumentert og følge standarder på en slik måte at det skulle være
>     mulig
>     å produsere for eksempel TEI-tekst (eller ihvertfall XML) der det er
>     meningsfullt. Med dette mener jeg i grunnen en definisjon vid nok
>     til at
>     for eksempel MECS-kodete data fra det opprinnelige Wittgensteinartkivet
>     ville falt innenfor definisjonen fordi kodingen er dokumentert og fordi
>     man kan generere en slags TEI-tekst derfra selv om man må gjøre valg
>     siden MECS-WAB for eksempel brukte overlappende koding.
>
>     Men de viktigste kravene er å dokumentere innholdet: hvor kommer det
>     fra, hvordan er det kodet.
>
>     Så kommer en helt annen kategori krav som jeg ikke tenkte på i denne
>     sammenheng, men som har med nivåer av vitenskapelig/ikke-vitenskapelig
>     utgave, tekst-kritisk. ikke-tekstkritisk osv. Det er en helt annen
>     diskusjon. Strengt tatt mener jeg at en faksimileutgave kan
>     dokumenteres
>     slik at den faller innefor et eller annet nivå i det jeg tenker på.
>
>     Espen
>
>
>     ------------------------------------------------------------------------
>     If you reply to this email, your message will be added to the
>     discussion below:
>     http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/NNE-godkjent-e-utgave-Var-Mark-Twain-tp2806176p2806176.html
>     <http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/NNE-godkjent-e-utgave-Var-Mark-Twain-tp2806176p2806176.html?by-user=t>
>
>     To start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email]
>     </user/SendEmail.jtp?type=node&node=2815169&i=1&by-user=t>
>
>
> [hidden email] | [hidden email]
> http://bokselskap.no/
> http://emunch.no/
> http://www.munch.museum.no/
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
> If you reply to this email, your message will be added to the discussion
> below:
> http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/NNE-godkjent-e-utgave-Var-Mark-Twain-tp2806176p2815169.html 
>
> To start a new topic under NNE-medlemmer, email
> [hidden email]
> To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here
> <
>

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: NNE-godkjent e-utgave? Var: Mark Twain

Petra Söderlund
In reply to this post by hildeboe
Hej!

Jag har egentligen inget nytt att tillägga till diskussionen, jag vill  
mest bara ge mig tillkänna och visa att jag följt den (hittills  
helnorska) diskussionen med intresse. :-) Jag kan bara instämma i vad  
Hilde skriver (och nu uttalar jag mig som mig själv och inte som  
medlem i planläggningsgruppen) att detta väl har att göra med  
editionsfilologins professionalisering. Sedan kan jag inte riktigt  
bedöma om NNE är rätt instans för att, som HIlde skriver, förankra  
detta i. Men det är en viktig fråga som Espen väckt, tycker jag, och  
jag tänker att det också handlar om att positionera editionsfilologin  
gentemot diverse digitaliseringsprojekt som pågår runt om i norden  
(och i resten av världen). Att tydliggöra vad det är vi gör som inte  
de gör (och tvärtom?), när det kommer an på digitala utgåvor.

/PetraQuoting "hildeboe [via NNE-medlemmer]"  
<[hidden email]>:

>
>
> Takk til Odd Einar for kjapp innføring i kategoriene i Menota! Jeg ser at de
> ikke er universelle, men tilpassa norrøne utgaver, og det er jo ikke så rart
> siden de er ment for Menota :-)
>
> Når det gjelder det du skriver, Espen, er jeg fortsatt helt med på at dette
> er en interessant ide, og at det ville være nyttig om prosjekter forholdt
> seg til et felles sett retningslinjer når det gjelder dette. Imidlertid er
> jeg usikker på om NNE er det rette forumet å forankre dem i. For selv om det
> skulle være slik som du sier, at det er representanter fra de fleste
> utgivelsesmiljøene i Norden i NNE, så er jo det i bunn og grunn et
> edisjonsfilologisk nettverk som hverken er forankret i bok eller digitalt
> medium, og ikke et nettverk for *digitale *vitenskapelige
> tekstsamlingsnettsteder generelt, og umiddelbart ville jeg da tenke at det
> var edisjonsfilologiske prinsipper NNE skulle si noe om. På den annen side
> er jo de kriteriene du tenker deg grunnleggende viktige for ethvert
> edisjonfilologisk prosjekt som tar sikte på en digital utgave, da må man
> definere og redegjøre for tekstgrunnlag, tegnsett, kodespråk osv., så sånn
> sett passer det vel likevel inn i NNE. Hva mener dere andre NNEere om dette?
>
> Dette er kanskje også egentlig en sak som knytter an til profesjonaliseringa
> av edisjonsfilologisk virksomhet og som man jo i NNE ønsker å bidra til, jf.
> det skrivet som Odd Einar et.al. laget, se http://www.nnedit.org/vittxt.pdf.
> Ikke at slike retningslinjer skal med der, men mer at det også her er snakk
> om både å formalisere for oss selv og gjøre klart for andre hva vår
> virksomhet er, konkret her hva slags kriterier nettstedet er bygget på -- nå
> tenker jeg bare høyt, så si meg gjerne imot.
>
> Det slår meg at en sak det også bør med noe om i slike retningslinjer, i
> tillegg til tekstgrunnlag, tegnsett og kodespråk, er hvordan man
> dokumenterer oppdateringer, endringer, rettelser som er gjort i tekstene
> etter at de er publisert (hvis man oppdaterer). Muligheten for å gjøre
> rettelser er jo som vi ofte sier en av de store fordelene med det digitale
> mediet, men man trenger jo et system for å gjøre det, og det bør det dermed
> også redegjøres for i slike retningslinjer, mener jeg.
>
> Hilde
>
> Den 11. april 2011 13:35 skrev espen [via NNE-medlemmer] <
> [hidden email]> følgende:
>
>> On 11.04.2011 10:57, hildeboe [via NNE-medlemmer] wrote:
>>
>> > Ja, dette er det enkelt å være enig i :-)
>> >
>> > Kunne man som en start adoptere Menotas kriterier, eller er det noe i
>> > dem som ikke passer generelt?
>> >
>> > I et arkiv som Menota syns jeg lav terskel er en god strategi. Vi har
>> > gjort noe tilsvarende i bokselskap.no <http://bokselskap.no>, hvor
>> > bokselskap-utgivelser er ikke-ederte grunntekster hvor
>> > utgave-opplysninger osv. er kjent, mens NSL-utgivelser er vitenskapelige
>> > utgaver som følger de krav NSL stiller. Andre utgivere kan publisere
>> > sine tekster under sitt navn og står da selv ansvarlig for innhold og
>> > standard. NSL ønsker seriøse utgivere med kvalitetssikrede tekster, så
>> > utgiverne er likevel ikke hvem som helst og det er ikke hva som helst
>> > som blir lagt ut.
>> >
>> > Når det gjelder "frittstående" og/eller enkeltstående prosjekter så
>> > stiller det seg annerledes, og jeg skjønner at det er da du tenker deg
>> > at NNE kunne bidratt med kriterier og nivåer eller kategorier?
>>
>> Ja. Jeg tenker at blant NNEs medlemmer befinner svært mange avd e som
>> arbeider med digitale utgaver/arkiver i Norden seg. Og et enkelt sett
>> med minmumsregler som et prosjekt kan sjekkes mot, kunne være noe som
>> burde være med i for eksempel søknader til prosjektstøtte etc. Her kunne
>> man også legge til noe om formater og koding - med det mener jeg *ikke*
>> at alle tekster skal være TEI-kodet, men for eksempel at det skal
>> dokumenteres hvis man avviker fra Unicode, at koding skal være
>> dokumentert og følge standarder på en slik måte at det skulle være mulig
>> å produsere for eksempel TEI-tekst (eller ihvertfall XML) der det er
>> meningsfullt. Med dette mener jeg i grunnen en definisjon vid nok til at
>> for eksempel MECS-kodete data fra det opprinnelige Wittgensteinartkivet
>> ville falt innenfor definisjonen fordi kodingen er dokumentert og fordi
>> man kan generere en slags TEI-tekst derfra selv om man må gjøre valg
>> siden MECS-WAB for eksempel brukte overlappende koding.
>>
>> Men de viktigste kravene er å dokumentere innholdet: hvor kommer det
>> fra, hvordan er det kodet.
>>
>> Så kommer en helt annen kategori krav som jeg ikke tenkte på i denne
>> sammenheng, men som har med nivåer av vitenskapelig/ikke-vitenskapelig
>> utgave, tekst-kritisk. ikke-tekstkritisk osv. Det er en helt annen
>> diskusjon. Strengt tatt mener jeg at en faksimileutgave kan dokumenteres
>> slik at den faller innefor et eller annet nivå i det jeg tenker på.
>>
>> Espen
>>
>>
>> ------------------------------
>>  If you reply to this email, your message will be added to the discussion
>> below:
>>
>> http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/NNE-godkjent-e-utgave-Var-Mark-Twain-tp2806176p2806176.html
>>  To start a new topic under NNE-medlemmer, email
>> [hidden email]
>> To unsubscribe from NNE-medlemmer, click  
>> here<
>>
>>
>
>
> -----
>
[hidden email] | [hidden email]
> http://bokselskap.no/
> http://emunch.no/
> http://www.munch.museum.no/
> _______________________________________________
> If you reply to this email, your message will be added to the  
> discussion below:
> http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/NNE-godkjent-e-utgave-Var-Mark-Twain-tp2806176p2815169.html
> To start a new topic under NNE-medlemmer, email  
> [hidden email]
> To unsubscribe from NNE-medlemmer, visit  
>
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: NNE-godkjent e-utgave? Var: Mark Twain

hildeboe
Administrator
In reply to this post by Espen S. Ore
Hei igjen, jo, som sagt har vi i NSLs bokselskap.no allerede lagt opp til forskjellige kategorier; NSLs utgaver, bokselskaps tekster og andre utgiveres utgaver, men vi har ikke definert så detaljert hva som skal til, som du i dine forslag, om hva som bør dokumenteres, og det kunne vi godt gjøre. Men det ville jo da gjelde bokselskap.no i utgangspunktet, mens det for andre (norske) prosjekter ville være opp til dem selv om de syns det er kriterier de også vil følge. Jeg syns nok i alle fall at dette er noe man kan kunne forvente at arkivnettsteder a la bokselskap.no og Menota, hvor utgaver fra forskjellige utgivere samles, er helt eksplisitte om.
En enighet innad i miljøet for de digitale nettutgavene om hvilke kriterier man skulle oppfylle, hadde uansett vært en god ting. Det handler jo også om å få på plass konvensjoner for hva en digital utgave skal bestå av for å være en digital utgave. For bøker finnes det jo slike konvensjoner.
Hilde

Den 13. april 2011 10:08 skrev espen [via NNE-medlemmer] <[hidden email]> følgende:
Hilde,

ja: jeg er enig når jeg tenker meg om. Dette er nok ikke noe for NNE med
mindre NNE skulle ønske å gå inn i en veilederrolle overfor
finansieringsinstitusjoner etc. Men jeg klarer ikke helt å la det ligge.
Er dette noe NSL kan se på, kanskje lage en anbefaling også for utgaver
utover deres egne?

Espen

On 13.04.2011 09:58, hildeboe [via NNE-medlemmer] wrote:

> Takk til Odd Einar for kjapp innføring i kategoriene i Menota! Jeg ser
> at de ikke er universelle, men tilpassa norrøne utgaver, og det er jo
> ikke så rart siden de er ment for Menota :-)
>
> Når det gjelder det du skriver, Espen, er jeg fortsatt helt med på at
> dette er en interessant ide, og at det ville være nyttig om prosjekter
> forholdt seg til et felles sett retningslinjer når det gjelder dette.
> Imidlertid er jeg usikker på om NNE er det rette forumet å forankre dem
> i. For selv om det skulle være slik som du sier, at det er
> representanter fra de fleste utgivelsesmiljøene i Norden i NNE, så er jo
> det i bunn og grunn et edisjonsfilologisk nettverk som hverken er
> forankret i bok eller digitalt medium, og ikke et nettverk for *digitale
> *vitenskapelige tekstsamlingsnettsteder generelt, og umiddelbart ville
> jeg da tenke at det var edisjonsfilologiske prinsipper NNE skulle si noe
> om. På den annen side er jo de kriteriene du tenker deg grunnleggende
> viktige for ethvert edisjonfilologisk prosjekt som tar sikte på en
> digital utgave, da må man definere og redegjøre for tekstgrunnlag,
> tegnsett, kodespråk osv., så sånn sett passer det vel likevel inn i NNE.
> Hva mener dere andre NNEere om dette?
>
> Dette er kanskje også egentlig en sak som knytter an til
> profesjonaliseringa av edisjonsfilologisk virksomhet og som man jo i NNE
> ønsker å bidra til, jf. det skrivet som Odd Einar et.al <http://et.al>.
> laget, se http://www.nnedit.org/vittxt.pdf. Ikke at slike retningslinjer
> skal med der, men mer at det også her er snakk om både å formalisere for
> oss selv og gjøre klart for andre hva vår virksomhet er, konkret her hva
> slags kriterier nettstedet er bygget på -- nå tenker jeg bare høyt, så
> si meg gjerne imot.
>
> Det slår meg at en sak det også bør med noe om i slike retningslinjer, i
> tillegg til tekstgrunnlag, tegnsett og kodespråk, er hvordan man
> dokumenterer oppdateringer, endringer, rettelser som er gjort i tekstene
> etter at de er publisert (hvis man oppdaterer). Muligheten for å gjøre
> rettelser er jo som vi ofte sier en av de store fordelene med det
> digitale mediet, men man trenger jo et system for å gjøre det, og det
> bør det dermed også redegjøres for i slike retningslinjer, mener jeg.
>
> Hilde
>
> Den 11. april 2011 13:35 skrev espen [via NNE-medlemmer] <[hidden email]
> </user/SendEmail.jtp?type=node&node=2815169&i=0&by-user=t>> følgende:
>
>     On 11.04.2011 10:57, hildeboe [via NNE-medlemmer] wrote:
>
>      > Ja, dette er det enkelt å være enig i :-)
>      >
>      > Kunne man som en start adoptere Menotas kriterier, eller er det
>     noe i
>      > dem som ikke passer generelt?
>      >
>      > I et arkiv som Menota syns jeg lav terskel er en god strategi. Vi
>     har
>      > gjort noe tilsvarende i bokselskap.no <http://bokselskap.no>
>     <http://bokselskap.no> <http://bokselskap.no%3E>, hvor

>      > bokselskap-utgivelser er ikke-ederte grunntekster hvor
>      > utgave-opplysninger osv. er kjent, mens NSL-utgivelser er
>     vitenskapelige
>      > utgaver som følger de krav NSL stiller. Andre utgivere kan publisere
>      > sine tekster under sitt navn og står da selv ansvarlig for
>     innhold og
>      > standard. NSL ønsker seriøse utgivere med kvalitetssikrede
>     tekster, så
>      > utgiverne er likevel ikke hvem som helst og det er ikke hva som
>     helst
>      > som blir lagt ut.
>      >
>      > Når det gjelder "frittstående" og/eller enkeltstående prosjekter så
>      > stiller det seg annerledes, og jeg skjønner at det er da du
>     tenker deg
>      > at NNE kunne bidratt med kriterier og nivåer eller kategorier?
>     Ja. Jeg tenker at blant NNEs medlemmer befinner svært mange avd e som
>     arbeider med digitale utgaver/arkiver i Norden seg. Og et enkelt sett
>     med minmumsregler som et prosjekt kan sjekkes mot, kunne være noe som
>     burde være med i for eksempel søknader til prosjektstøtte etc. Her
>     kunne
>     man også legge til noe om formater og koding - med det mener jeg *ikke*
>     at alle tekster skal være TEI-kodet, men for eksempel at det skal
>     dokumenteres hvis man avviker fra Unicode, at koding skal være
>     dokumentert og følge standarder på en slik måte at det skulle være
>     mulig
>     å produsere for eksempel TEI-tekst (eller ihvertfall XML) der det er
>     meningsfullt. Med dette mener jeg i grunnen en definisjon vid nok
>     til at
>     for eksempel MECS-kodete data fra det opprinnelige Wittgensteinartkivet
>     ville falt innenfor definisjonen fordi kodingen er dokumentert og fordi
>     man kan generere en slags TEI-tekst derfra selv om man må gjøre valg
>     siden MECS-WAB for eksempel brukte overlappende koding.
>
>     Men de viktigste kravene er å dokumentere innholdet: hvor kommer det
>     fra, hvordan er det kodet.
>
>     Så kommer en helt annen kategori krav som jeg ikke tenkte på i denne
>     sammenheng, men som har med nivåer av vitenskapelig/ikke-vitenskapelig
>     utgave, tekst-kritisk. ikke-tekstkritisk osv. Det er en helt annen
>     diskusjon. Strengt tatt mener jeg at en faksimileutgave kan
>     dokumenteres
>     slik at den faller innefor et eller annet nivå i det jeg tenker på.
>
>     Espen
>
>
>     ------------------------------------------------------------------------
>     If you reply to this email, your message will be added to the
>     discussion below:
>     http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/NNE-godkjent-e-utgave-Var-Mark-Twain-tp2806176p2806176.html
>     <http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/NNE-godkjent-e-utgave-Var-Mark-Twain-tp2806176p2806176.html?by-user=t>
>
>     To start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email]
>     </user/SendEmail.jtp?type=node&node=2815169&i=1&by-user=t>
>
>
> [hidden email] | [hidden email]
> http://bokselskap.no/
> http://emunch.no/
> http://www.munch.museum.no/

>
>
> ------------------------------------------------------------------------
> If you reply to this email, your message will be added to the discussion
> below:
> http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/NNE-godkjent-e-utgave-Var-Mark-Twain-tp2806176p2815169.html 
>
> To start a new topic under NNE-medlemmer, email
> [hidden email]
> To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here
> <
>To start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.

hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/