NNE 2013. Call for paper

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

NNE 2013. Call for paper

hildeboe
Administrator

CALL FOR PAPERS – NNE 2013


Nordisk nettverk for edisjonsfilologer (NNE) samler edisjonsfilologer fra Danmark,
Finland, Norge og Sverige og spiller en avgjørende rolle i utviklingen av faget
edisjonsfilologi i Norden.

NNE har hittil arrangert 12 konferanser om ulike edisjonsfilologiske temaer. Neste
konferanse i regi av NNE vil finne sted på Lysebu i Oslo, 10.–13. oktober 2013 under
tittelen

SENSUR


Sensurinngrep i tekster har opp gjennom historien vært foretatt av ulike instanser,
også av forfatteren selv, og har til ulike tider vært motivert ulikt, f.eks. politisk, religiøst,
moralsk eller etisk. Å utforske fenomenet sensur gir derfor muligheter for nye innsikter
i produksjonen og resepsjonen av både litterære og ikke-litterære tekster. Også i et
edisjonsfilologisk perspektiv er det viktig å stille spørsmål om sensurens betydning.
Den objektiviteten som tekstkritikeren oftest påberoper seg, er nemlig også del av en
kontekst hvor andre hensyn enn rent faglige kan spille inn.

Konferansen ønsker derfor bidrag som kan belyse forholdet mellom sensur og
tekstutgivelse. Mulige emner er:

• sensurbegrepets dimensjoner i ulike epoker av nyere, nordisk historie
• ulike sensurinstanser, f.eks. myndigheter, forlag, selvsensur
• grenseområder sensur/redaksjon/fagfellebedømmelse
• hvordan edisjonsfilologen behandler sensurerte tekster
• når edisjonsfilologen selv sensurerer tekst som skal utgis
• sensur og kanondannelse i lys av edisjonsfilologien

Et resymé av det foreslåtte bidraget på 400–600 ord (+ ev. bibliogr. referanser),
på dansk, norsk eller svensk, sendes til christian.janss@ilos.uio.no innen 1. oktober 2012


Planleggingsgruppen i NNE vil vurdere de innsendte forslagene, eventuelt også for
konferansens publikasjon (fagfellevurdert). Forfatterne vil få beskjed om bidraget er
akseptert innen 12 .10. 2012.

http://www.nnedit.org


Konferansen støttes av Fondet for dansk-norsk samarbeid
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/