Enkät om digitala utgåvor - hjälp behövs

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Enkät om digitala utgåvor - hjälp behövs

Mats Dahlström
Bästa NNE!

Forskningsprojektet DiXiT (Digital scholarly editions - Initial training
network, webb: http://dixit.uni-koeln.de/home.html) finansierar 12
doktorandtjänster inom området digitala vetenskapliga textutgåvor.
Doktoranderna startade 1 april i år - för presentationer av
doktoranderna och deras avhandlingsprojekt, se
http://dixit.hypotheses.org

En av doktoranderna (vid universitetet i Antwerpen, och för tillfället
visiting researcher vid King's College London) heter Aodhán Kelly. Han
vill ha NNEs hjälp att besvara en enkät han konstruerat för sitt
projekt. Den riktar sig till editionsfilologer, textutgivare, forskare
och andra som på olika sätt använder sig vetenskapliga utgåvor. Input
från NNE:s medlemmar på hans frågor vore mycket värdefullt!
Online-enkäten tar cirka 15 minuter och behöver besvaras senast sista
juni. Adress till enkäten:

https://www.surveymonkey.com/s/VHFT9PZ 


Vänligen / Mats Dahlström